«
»

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(7)

1.ขอส่งรายงานการประชุมคณะอนุกกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทางและบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติเสนอราคาจากรายงานผลถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2550

2.ขอส่งรายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทางและบัญชีรายชื่อูผู้ขาดคุณสมบัติราคาฯจากรายงนผลงานถึงสิ้นเดือนมกราคม 2551

3.ขอส่งรายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทางและบัญชีรายชื่อูผู้ขาดคุณสมบัติราคาฯจากรายงนผลงานถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2551

4.ขอส่งรายงานประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้มีสิทธิเสนอราคางานก่อสร้างและบำรุงทางและบัญชีรายชื่อูผู้ขาดคุณสมบัติราคาฯจากรายงนผลงานถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2551