มอบใบประกาศเกียรติคุณ

นายอำนาจ แฟงเอม ผส.ทล.8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ในวันประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 โดยมีนายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และได้มอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ แก่นายประสงค์ มูลศรี รอ.ขท.(ป) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สร้างชื่อเสียงแก่หน่วยงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และนายเตชินท์ ประทุมวัตร ชม.ขท.สมเด็จ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี 2559  วันที่  21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์