ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.213 และทล. 2116

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบกลุ่มจังหวัด (ร้อยแก่น,สารสินธุ์) กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 213 ตอน ห้วยปลาหลด – สี่แยกยางตลาด ระหว่าง กม.24+950 – กม.25+690 และกิจกรรมปรับปรุงทางหลวง (ปรับปรุงจุดเสี่ยง) ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด – ร่องคำ ระหว่าง กม.7+950 – กม.12+500 ระยะทางรวม 5.290 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 99,998,000.00.- บาท  4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาธิปไตยเอนกประสงค์บ้านเสียว หมู่ 6 ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์