โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12

ชื่อโครงการ                      : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย  กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข  12 (บ้านนาไคร้)  ตอน  2 ส่วนที่ 1

จุดเริ่มต้นโครงการ             : กม.634+378.000 

จุดเริ่มต้นโครงการ             : กม.670+100.000           

ระยะทาง                           : 35.722  กิโลเมตร

มาตรฐานชั้นทาง               :  ชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร

สัญญาที่                           :  สท.2/16/2559  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2559

วันเริ่มต้นสัญญา                :  15  มิถุนายน  2559

วันสิ้นสุดสัญญา                 :  30  มกราคม  2562

ระยะเวลาทำการ                : 960  วัน

ค่างานรวมทั้งสิ้นตามสัญญา   : 1,443,112,000.00  บาท

อัตราค่าปรับ                      : 3,607,780.00  บาท

ผู้รับจ้าง                            :  บริษัท  ธนะสินพัฒนา (1999)  จำกัด

วันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง     : 

ผู้ออกแบบ                         :  สำนักสำรวจและออกแบบ  กรมทางหลวง

ผู้ควบคุมงาน                      : สำนักก่อสร้างทางที่  2  กรมทางหลวง

                                            นายช่างโครงการฯ         นายสิรภพ  ศรีแก้ว

                                            เบอร์โทรศัพท์  08-3009-8898

ผลการก่อสร้างทาง

ประจำเดือน                           กันยายน  พ.ศ. 2561

ผลงานก้าวหน้า                      57.520   %