นายเกียรติพงษ์  เจียรนัยธนะกิจ       
   ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

     

     ฝ่ายปฏิบัติการ         ฝ่ายวิศวกรรม        ฝ่ายบริหาร    

       

   นายชัยโรจน์  แก้วแกมแข
      รอ.ขท.(ป) กาฬสินธุ์

     

       นางดวงตา  พายุพล 
       รอ.ขท.(ว) กาฬสินธุ์

    

     นายเวียงชัย  เวียงสมุทร
        รอ.ขท.(บ) กาฬสินธุ์

     นายวิเชียร  บุตรชารี
หน.หมวดทางหลวงกาฬสินธ์ุ

    นายปฐมพงษ์  มูลศรี
   หน.งานอำนวยความปลอดภั

นางเยาว์ลักษณ์ พิงคารักษ์ 
     หน.งานสารบรรณ

   นายเตชินท์  ประทุมวัตร
 หน.หมวดทางหลวงสมเด็จ

  นางสาวพิทยา  ศรีภาบุญ
    หน. งานวางแผน

  นางไพรวรรณ  เทือกกอง
  หน.งานการเงินและบัญชี

นายชูชาติ ดำเนินบัวสยามาลี
หน.หมวดทางหลวงห้วยเม็ก

     นายอนุชา  จันทรา
 หน.งานปรับซ่อม/ต้นไม้และสวน

  นางทิพย์มณี  เหล่าสิทธิ์
   หน.งานพัสดุและสัญญ

 

   นายธนพล  จันทราอ่อน
หน.หมวดทางหลวงยางตลาด

  นายอภินันท์  อยู่สำราญ
       หน.งานไฟฟ้า

    นางณัตฐิณี  สำราญรื่น
     หน.งานสารสนเทศ

    นายชูศักดิ์  ชิดโคกสูง
 หน.หมวดทางหลวงร่องคำ

 ส.อ.บุญอิ่ม  วิริยมานะธรรม
หน.หน่วยบำรุงทางเคลื่อนที่