นายพิชิต ชีพประสพ
ชค.สท.2 สายกาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านนาไคร้) ตอน 1

 

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12

ชื่อโครงการ                      : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สาย  กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข  12 (บ้านนาไคร้)  ตอน  1

จุดเริ่มต้นโครงการ              : กม.626+516.383 

จุดเริ่มต้นโครงการ              : กม.634+383.675           

ระยะทาง                          : 7.867  กิโลเมตร

มาตรฐานชั้นทาง                :  ชั้น  1

สัญญาที่                           : สท.2/9/2556  ลงวันที่  16  กรกฎาคม  2556

วันเริ่มต้นสัญญา                 : 23  มกราคม  2557

วันสิ้นสุดสัญญา                  : 14  ตุลาคม  2558

ระยะเวลาทำการ                 : 630  วัน

ได้รับการขยายระยะเวลาทำการ

ตามสัญญาอีก                    : 181  วัน

ทำให้สิ้นสุดสัญญาใหม่          : วันที่  12  เมาายน  2559

รวมระยะเวลาทำการ             : (630+141+40) = 811  วัน

ค่างานรวมทั้งสิ้นตามสัญญา   : 248,990,000.00  บาท

อัตราค่าปรับ                       : 622,475.00  บาท

ผู้รับจ้าง                            : ห้างหุ้นส่วนจำกัด  จั่วเซ็งค้าไม้  จำกัด

วันที่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง     : 1  กุมภาพันธ์  2557

ผู้ออกแบบ                         : บริษัท เทสโก้ จำกัด, บริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, และบริษัท ยูทิลิตี้ ดีไซน์ คอลซัลแตนท์ จำกัด

ผู้ควบคุมงาน                      : สำนักก่อสร้างทางที่  2  กรมทางหลวง

                                        ผู้จัดการโครงการฯ         นางสุกานดา  ขำวัฒนพันธ์ุ

                                        นายช่างโครงการฯ         นายพิชิต  ชีพประสพ

ผลการก่อสร้างทาง

ประจำเดือน                          มิถุนายน  พ.ศ. 2559

ผลงานก้าวหน้า                      100   %