โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 สายกาฬสินธุ์ - อ.สมเด็จ ตอน 2 

ชื่อโครงการฯ              : โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12  สายกาฬสินธุ์ - อ.สมเด็จ  ตอน  2

สัญญาเลขที่               : สท.2/9/2558   ลงวันที่  14  พฤษภาคม  2558

วันเริ่มต้นสัญญา           : 15  พฤษภาคม  2558

วันสิ้นสุดสัญญา           : 4  ธันวาคม  2559

สังกัดหน่วยงาน           : สำนักก่อสร้างทางที่  2

ผู้รับจ้างเหมา             : ห้างหุ้นส่วนจำกัด  มาตรศรีจักรกล

มาตรฐานชั้นทาง         : ชั้นพิเศษ

ผลการก่อสร้างทาง       ประจำเดือน    ตุลาคม  พ.ศ. 2559

ผลงานก้าวหน้่า           100  %