ฝ่ายบริหาร

 

นายเวียงชัย   เวียงสมุทร
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

 

  นางเยาว์ลักษณ์  พิงคารักษ์  
หัวหน้างานสารบรรณ

          

นางไพรวรรณ  เทือกกอง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 

         

นางทิพย์มณี  เหล่าสิทธิ์
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา

     

         นางณัตฐิณี  สำราญรื่น
         หัวหน้างานสารสนเทศ