ฝ่ายวิศวกรรม

 

นางดวงตา พายุพล
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม

 

นายปฐมพงษ์ มูลศรี
หน.งานอำนวยความปลอดภัย

 

นางสาวพิทยา ศรีภาบุญ
รก.หน. งานวางแผน

 

นายอนุชา จันทรา
หน.งานปรับซ่อม/ต้นไม้และสวน

 

นายอภินันท์ อยู่สำราญ
หน.งานไฟฟ้า

 

ส.อ.บุญอิ่ม วิริยมานะธรรม
หน.หน่วยบำรุงทางเคลื่อนที่