ฝ่ายปฏิบัติการ 

 

นายชัยโรจน์  แก้วแกมแข
รองผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ

 

นายวิเชียร บุตรชารี
หน.หมวดทางหลวงกาฬสินธ์

 

นายเตชินท์ ประทุมวัตร
หน.หมวดทางหลวงสมเด็จ

 

นายชูชาติ ดำเนินบัวสยามาลี
หน.หมวดทางหลวงห้วยเม็ก

 

 

นายธนพล  จันทาอ่อน
หน.หมวดทางหลวงยางตลาด

 

นายชูศักดิ์ ชิดโคกสูง
หน.หมวดทางหลวงร่องคำ