วิสัยทัศน์


" เป็นองค์กรมาตรฐานด้านงานบำรุงทาง เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งเศรษฐกิจอาเซียนในภูมิภาค"

 

พันธกิจ


1. พัฒนาระบบเครื่อข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงระบบขนส่ง เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง

2. พัฒนาระบบเครื่อข่ายทางหลวง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. กำกับดูแล ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทางด้านการก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง เพื่อให้เกิดระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

4. กำกับ ดูแล และปรับปรุงทางหลวง ให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทาง

5. พัฒนาระบบบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อพลวัตของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบูรณาการ ทั้งทางด้าน             เทคโนโลยี การบริการ สังคมและสิ่งแวดล้อม