ติดต่อเรา

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 

ที่อยู่  97  ถนนสนามบิน  ตำบลกาฬสินธุ์  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
 
โทรศัพท์หมายเลข  0-4381-2501  โทรสาร  0-4381-2273   ต่อภายใน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง 02-2063894
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายปฎิบัติการ) 45401
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายวิศวกรรม) 45402
รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวง (ฝ่ายบริหาร) 45403
หัวหน้างานการเงินและบัญชี 45411
หัวหน้างานพัสดุและสัญญา 45412
หัวหน้างานสารบรรณ 45413
หัวหน้างานสารสนเทศ 45416
หัวหน้างานปรับซ่อม 45406
หัวหน้างานแผนงาน 45407
หัวหน้างานอำนวยความปลอดภัย   45410
งานธุรการ (ส่วนกลาง)  45417