มอบใบประกาศเกียรติคุณ

นายอำนาจ แฟงเอม ผส.ทล.8 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ ในวันประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560 โดยมีนายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และได้มอบรางวัลเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ แก่นายประสงค์ มูลศรี รอ.ขท.(ป) เพื่อแสดงว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ สร้างชื่อเสียงแก่หน่วยงาน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และนายเตชินท์ ประทุมวัตร ชม.ขท.สมเด็จ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ประจำปี 2559  วันที่  21 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพิมุขมนัสกิจ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.214 และทล. 2116

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบกลุ่มจังหวัด (ร้อยแก่น,สารสินธุ์) โครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร และโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน กาฬสินธุ์ – ลำชี ระหว่าง กม.17+500 – กม.20+000, กม.21+160 - กม.23+660 และทางหลวงหมายเลข 2116 ตอน สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ ระหว่าง กม.25+265 - กม.27+765, กม.28+600 - กม.31+700 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560   ณ หอประชุมเทศบาลตำบลธัญญา อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.214 และทล. 2116

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.12 และทล. 2416

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ งบกลุ่มจังหวัด (ร้อยแก่น,สารสินธุ์) โครงการพัฒนาการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงครบวงจร และโครงการยกระดับการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดครบวงจร กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยสีดา – ปากทางเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.620+290 – กม.620+740 และทางหลวงหมายเลข 2416 ตอน ทางเข้าเขื่อนลำปาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+200 ระยะทางรวม 2.650 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 50,000,000.00.-บาท     วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนลำปาววิทยาคม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.12 และทล. 2416

ต้อนรับ รทบ.

นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผอ.ขท. กาฬสินธุ์ ร่วมต้อนรับ รทบ. และคณะตรวจเยี่ยม เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติงานในสังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยมีหมวดทางหลวงกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญ  13 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานทางหลวงที่ 8 (มหาสารคาม)

ประชุมชี้แจง เรื่องกรรมสิทธิที่ดิน สายกาฬสินธุ์ - บ.นาไคร้

แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ โดยโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ 1 (มหาสารคาม) และนายช่างผู้ควบคุมโครงการฯ จัดประชุมรับฟังการชี้แจงวิธีการและขั้นตอนเกี่ยวกับการเวนคืน เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินรวมทั้งสิทธิตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530 โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กาฬสินธุ์ - บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 นาไคร้ ตอน 2 (แนวใหม่) ระหว่าง กม.626+178 - กม.705+893 ระยะทางรวม 79.636 กิโลเมตร  6 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. แนะนำเส้นทางและมอบสิ่งของผู้ใช้เส้นทางช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560
  2. เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2560
  3. ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2416
  4. ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 213
  5. "กรมทางหลวงรวมพลังแห่งความดี"
  6. ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 2268
  7. พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัญญาสมวาร (50 วัน)
  8. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญชัยมงคลคาถา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  9. ประชุมบูรณาการร่วมกันแก้ปัญหา ปราบปรามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน
  10. กิจกรรมการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายช่วยให้มีความตื่นตัวในการทำงาน