กิจกรรม "การดูแลบำรุงรักษาทางหลวง ให้สะอาด สวยงาม" ประจำปี 2559

                  นายอำนาจ  ป้านุสุวรรณ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรม "การดูแลบำรุงรักษาทางหลวง ให้สะอาด สวยงาม"  ประจำปี 2559  ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2559 - เดือนตุลาคม 2559  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนผู้ใช้ทางช่วยกันดูแลรักาาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะลงบนทางหลวง  เพื่อให้เกิดความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง และเพื่อเสริมสร้างทัศนวิสัยที่ดีของบรรยากาศสองข้างทางให้มองดูสะอาดสวยงาม  บริเวณทางหลวงหมายเลข  2116  ตอน  สี่แยกยางตลาด - ร่องคำ  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559

ประชุมสัญจร ครั้งที่ 5/2559

              นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมสัญจร ครั้งที่ 5/2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 ณ หมวดทางหลวงร่องคำ อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

ตรวจคัดกรองสุขภาพแก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปี 2559

          นายอำนาจ  ป้านสุวรรณ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด  เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพแก่บุคลากรของกรมทางหลวง ประจำปี ๒๕๕๙  โดยสำนักงานแพทย์  กรมทางหลวง  เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ อาคารอเนกประสงค์  แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ 

ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

          นายอำนาจ ป้านสุวรรณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์  ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรปาไม้ของชาติ โดยปลูกต้นพะยูง จำนวน 150 ต้น บริเวณแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์

อ่านเพิ่มเติม: ปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 12

 

            แขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ จัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน กาฬสินธุ์ – บรรจบทางหลวงหมายเลข 12 (บ.นาไคร้) ตอน 2 (แนวใหม่) ระหว่าง กม.634+383 – กม.705+814 ระยะทางรวม 71.431 กิโลเมตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักสำรวจและออกแบบ นายช่างผู้ควบคุมโครงการฯ ผู้แทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 245 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 12