.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • Published: Thursday, 25 June 2015 05:58
  • Written by Super User
  • Hits: 829

 

  1. วางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับ งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก ของแขวงทางหลวง 

  2. วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ

  4. ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

  5. วางแผน บริหารจัดการ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

  6. วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย

  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

  8. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่น

  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

      ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ..ศ 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 ลงประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 5 ก. หน้า 15 วันที่ 27 มกราคม 2558 

 

  ประกอบด้วย 10 ส่วน ดังนี้

      1. ส่วนบริหารงานทั่วไป

      2. ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

      3. ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

      4. ส่วนเครื่องกล

      5. ส่วนแผนงาน

      6. ส่วนสำรวจและออกแบบ

      7. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

      8. ส่วนอำนวยความปลอดภัย

      9. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

      10. ส่วนไฟฟ้า