.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • Published: Thursday, 25 June 2015 05:58
  • Written by Super User
  • Hits: 357

 

  1. วางแผน สำรวจ ออกแบบ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ทางวิศวกรรมเกี่ยวกับ งานบำรุงรักษาทางหลวง งานอำนวยความปลอดภัยทางหลวง และงานก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก ของแขวงทางหลวง 

  2. วางแผนและดำเนินการก่อสร้างโครงการขนาดกลาง และบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงที่ได้รับมอบหมาย

  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและงานนิติการ

  4. ดำเนินการเกี่ยวกับด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะ

  5. วางแผน บริหารจัดการ และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ

  6. วางแผน กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย

  7. ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

  8. ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนด้านวิชาการแก่แขวงทางหลวงและหน่วยงานอื่น

  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย

      ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พ..ศ 2558 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2558 ลงประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 5 ก. หน้า 15 วันที่ 27 มกราคม 2558 

 

  ประกอบด้วย 10 ส่วน ดังนี้

      1. ส่วนบริหารงานทั่วไป

      2. ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

      3. ส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

      4. ส่วนเครื่องกล

      5. ส่วนแผนงาน

      6. ส่วนสำรวจและออกแบบ

      7. ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

      8. ส่วนอำนวยความปลอดภัย

      9. ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

      10. ส่วนไฟฟ้า

 

กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำ infographic การเดินทาง งานพระราชพิธีฯ