.

กระทรวงคมนาคม ได้จัดทำ infographic การเดินทาง งานพระราชพิธีฯ