.

ส่วนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

  • Published: Tuesday, 05 January 2016 06:48
  • Written by Super User
  • Hits: 454

อำนาจหน้าที่

1.ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตทาง

2.ดำเนินงานจัดหาและรักษาที่ดินสงวนนอกเขตทาง

3.ควบคุมและดำเนินการเกี่ยวกับเขตทางหลวง  ที่ดิน  และทรัพย์สิน

4.กำกับ  ติดตามให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวงแก่แขวงทางหลวง

5.พิจารณาอนุมัติการขอทำนิติกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย

6.ดำเนินคดีทางแพ่งและทางอาญา

7.ดำเนินงานคดีปกครอง

8.ดำเนินการด้านวิจัย

9.เร่งรัด  ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

10.เสนอแนะในการพัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บุคลาการ