.

ส่วนควบคุมงานก่อสร้าง

  • Published: Tuesday, 05 January 2016 07:05
  • Written by Super User
  • Hits: 451

 อำนาจหน้าที่

1.จัดทำแผนดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางและควบคุมกำกับดูแลการดำเนินการก่อสร้างและบูรณะทาง

2.ศึกษา  วิเคราะห์  ปรับปรุง  และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคนิควิศวกรรมระบบบริหารงานก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมงาน

3.กำหนดมาตรการลดผลกระทบและแก้ไขปัญหาในระหว่างก่อสร้าง

4.เร่งรัด  ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

5.ให้ความรู้ในการควบคุมงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด