.

ส่วนเครื่องจักรกล

  • Published: Tuesday, 05 January 2016 07:08
  • Written by Super User
  • Hits: 712

 อำนาจหน้าที่

1.วางแผนการใช้  แผนการซ่อม  แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

2.ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพพร้อมใช้งาน

3.บริการให้เช่าใช้เครื่องจักรกลแก่กรมทางหลวงและหน่วยงาน/บุคคลภายนอก

4.ให้บริการด้านเครื่องจักรกลสนับสนุนภารกิจของกรมทางหลวง

5.ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนทางวิชาการ  รวมทั้งแนะนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้านเครื่องจักรกล

6.ประสานงานและดำเนินการด้านเครื่องจักรกล  เครื่องมือ  อุปกรณ์  ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์

ต่อราชการ

7.เร่งรัด  ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

8.เสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องจักรกลในงานบำรุงทางให้สำนักเครื่องกลและสื่อสาร

9.เร่งรัด  ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

10.ให้ความรู้ในการควบคุมงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนด