.

ส่วนแผนงาน

  • Published: Tuesday, 05 January 2016 07:03
  • Written by Super User
  • Hits: 455

อำนาจหน้าที่

1.วางแผนยุทธศาสตร์งานบำรุงทางและแผนการพัฒนางานบำรุงทางในเชิงพื้นที่

2.วางแผนเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการบำรุงรักษาทาง  งานอำนวยความปลอดภัยและงานโครงการก่อสร้าง

3.วางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

4.จัดทำแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

5.วางแผนและติดตามเร่งรัดแผนดำเนินงานและแผนงบประมาณประจำปีของแขวงทางหลวง  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงาน

6.วางแผนโครงการก่อสร้างและบำรุงรักษาโครงข่ายทางหลวงตามที่ได้รับมอบหมาย

7.วางแผนและติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานของแขวงทางหลวงในพื้นที่  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย  แผนงาน  และเป้าหมาย

8.วางแผนดำเนินงานและควบคุมงานโครงการพิเศษให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

9.ประเมินผลการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนา

บุคลากรส่วนแผนงาน