ส่วนสำรวจและออกแบบ

อำนาจหน้าที่

1.สำรวจทางและภูมิประเทศ

2.สำรวจเพื่อออกแบบทาง  สะพาน  งานโครงสร้างและองค์ประกอบงานทาง

3.สนับสนุนการสำรวจเพื่อการก่อสร้างทาง  สะพาน  งานโครงสร้างและองค์ประกอบงานทาง

4.สำรวจปัจจัยที่เกี่ยวข้องและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะแห่ง

5.ตรวจสอบระบบแบบแล้วเสร็จหลังการก่อสร้าง (As-built drawing)

6.ตรวจสอบความถูกต้องและจัดการระบบแบบที่ได้ก่อสร้างจริงให้เป็นฐานข้อมูลที่นำไปใช้งานได้จริง

7.ออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทางหลวง

8.ออกแบบเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดในอนาคตและสร้างอนาคตที่ดีต่อโครงข่ายทางหลวง

9.เร่งรัด  ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

10.ให้คำปรึกษา  แนะนำ  สนับสนุนทางวิชาการและแนะนำเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการสำรวจและออกแบ