.

ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Published: Tuesday, 05 January 2016 07:11
  • Written by Super User
  • Hits: 317

 

อำนาจหน้าที่

1.ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายประจำปีของสำนักทางหลวงและแขวงทางหลวง

2.ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายงานบำรุงปกติทุกสายทาง  ทุกรหัสงาน  ของแขวงทางหลวง

3.ศึกษา  พัฒนาระบบงานสถิติ  เพื่อจัดเก็บ  รวบรวม  วิเคราะห์  ประมวลผล  รายงานข้อมูลทั้งสิ้นของสำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวง

4.จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลด้านสถิติ  รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำด้านสถิติสารสนเทศ

5.ดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.เร่งรัด  ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน

7.พัฒนาและสนับสนุนการปรับปรุงระบบสารสนเทศและเครือข่ายสารสนเทศ

 บุคลากรส่วนเทศโนโลยีสารสนเทศ