.

ส่วนไฟฟ้า

  • Published: Tuesday, 05 January 2016 07:13
  • Written by Super User
  • Hits: 355

อำนาจหน้าที่

1.ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานทางหลวง  ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

2.วางแผนการซ่อม  แผนการบำรุงรักษา  แผนการพัฒนาระบบไฟฟ้าในอาคาร  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม 

อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานทางหลวง

3.ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบแผนงาน  มาตรฐาน  ตรวจสอบการติดตั้ง  การบำรุงรักษาไฟสัญญาณ  ไฟฟ้าแสงสว่าง  อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของแขวงทางหลวง

4.ตรวจสอบและประสานงานกับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านระบบไฟฟ้า  ระบบโทรคมนาคมและระบบอื่นๆที่มี  การพาดสายในเขตทางหลวง 

เพื่อให้เป็นตามมาตรฐานมีความปลอดภัยและภูมทัศน์ที่สวยงาม

5.สนับสนุนการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในเครื่องจักรกล

6.สนับสนุนการติดตั้ง  การพัฒนา  และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

7.เร่งรัด  ติดตาม  แก้ไขปัญหาและรายงานผลการปฏิบัติงาน