Copyright 2018 - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

 

วันนี้ 24 เมษายน 2560 แขวงทางหลวงพิจิตร โดยนายอุทัย ศรีพุฒ หัวหน้าหมวดทางหลวงตะพานหิน ดำเนินการรื้อถอนป้ายที่ติดตั้งข้างทางในทางหลวงหมายเลข 1070 ตอนตะพานหิน-ไผ่ท่าโพ ออกเพื่อมิให้บดบังทัศนวิสัยในการขับขี่ และเพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบสวยงาม เพิ่มความปลอดภัยในการใช้ทางหลวง