Copyright 2018 - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายประเทือง พฤกษะวัน หัวหน้าหมวดทางหลวงวชิรบารมี แขวงทางหลวงพิจิตร นำเจ้าหน้าที่ทำการตัดหญ้าร่องกลาง ในทางหลวงหมานเลข 117 ตอนเนินสว่าง-หนองนา และตัดกิ่งไม้ข้างทางที่หักเสียหายจากลมพายุฤดูร้อน ในทางหลวงหมายเลข 115 ตอนบึงบัว-คลองโนน ที่กม.65+740 เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทางหลวง