Copyright 2018 - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

🚧 ข่าวประชาสัมพันธ์ 🚧 วันที่​ 20 มีนาคม​ 2561 หน่วยงานภายในสังกัดแขวงทางหลวงพิจิตร เร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ภายใต้นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงคมนาคม “One Transport” ตามมาตรการ 777 อย่างเข้มข้น เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ทางหลวง