Copyright 2018 - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายวรเดช หาญประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานฯ พร้อมที่ปรึกษาและคณะตรวจราชการกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงคมนาคม (คค.) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร พิจิตร) ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ อาทิ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) กรมเจ้าท่า (จท.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ณ.ห้องประชุมแขวงทางหลวงกำแพงเพชร จากนั้นเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สถานีรถไฟพิจิตร แขวงทางหลวงชนบทพิจิตร และแขวงทางหลวงพิจิตร ตามลำดับ โดยมีนายประเสริฐ อติภัทรากูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร พร้อมข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ