Copyright 2018 - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.-12.00 น.

แขวงทางหลวงพิจิตรจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนเขาทราย-สากเหล็ก ระหว่าง กม.172+175-กม.173+301.860 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร