Copyright 2018 - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

 

 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. แขวงทางหลวงพิจิตรจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1068 ตอนคลองคะเชนทร์-โพธิ์ประทับช้าง ระหว่าง กม.0+600-กม.1+375 และทางหลวงหมายเลข 111 ตอนทางเลี่ยงเมืองพิจิตร ระหว่าง กม.4+365-กม.5+470 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร