Copyright 2018 - http://www.doh.go.th:88/dohphichit
  • Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

 

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 นายปัญญา  ชูสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิจิตร จัดการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 115 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองโนน-เนินสมอ ระหว่าง กม.92+550-กม.94+350 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีนายปิยะ  วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธี