Division Director

     

 

     นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ

 ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

Main Menu

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง


กองการพัสดุ, Powered by Joomla!
กองการพัสดุ กรมทางหลวง

new icon

 ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รื่อง แบบสัญญา

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)  จำนวน 14 สัญญา  ดังนี้

              1. แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง คลิกดาวน์โหลด

              2. แบบสัญญาซื้อขาย คลิกดาวน์โหลด

              3. แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ คลิกดาวน์โหลด

              4. แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ คลิกดาวน์โหลด

              5. แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คลิกดาวน์โหลด

              6. แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ คลิกดาวน์โหลด

              7. แบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ คลิกดาวน์โหลด

              8. แบบสัญญาเช่ารถยนต์ คลิกดาวน์โหลด

              9. แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร คลิกดาวน์โหลด

            10. แบบสัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย คลิกดาวน์โหลด

            11. แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คลิกดาวน์โหลด

            12. แบบสัญญาแลกเปลี่ยน คลิกดาวน์โหลด       

            13. แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง คลิกดาวน์โหลด

            14. แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญา

เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ใช้บังคับเมื่อ

พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

            15  แบบสัญญาจ้างทำของ   คลิกดาวน์โหลด


หนังสือเวียน กองการพัสดุ ที่ กพ.2/1944 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แจ้งเวียน

สรุปปัญญาถาม-ตอบ การฝึกอบรมหลักสูตร "พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ"

คลิกดาวน์โหลด

- หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเของกรมทางหลวง กรกฎาคม 2559

   1. งานก่อสร้างสะพาน        คลิกดาวน์โหลด

   2. งานก่อสร้างทาง           คลิกดาวน์โหลด            

   3. งานบำรุงทาง              คลิกดาวน์โหลด

   4. งานก่อสร้างชั้นพิเศษ   คลิกดาวน์โหลด

- หนังสือสำนักมาตรฐานและประเมินผล ที่ สฐ.1/4 ลงวันที่ 4 มกราคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมความ

   เข้าใจ   การพิจารณาสิทธิในการเสนอราคาผู้รับเหมางานก่อสร้างและบำรุงทาง

 คลิกดาวน์โหลด


คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)
เล่ม 1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน
1. ข้อตกลงคุณธรรม คลิกดาวน์โหลด

2. ระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ คลิกดาวน์โหลด
3. นวัตกรรม คลิกดาวน์โหลด

4. ขั้นตอนปฏิบัติงาน e-market คลิกดาวน์โหลด
5. คู่มือการปฏิบัติงาน e-bidding คลิกดาวน์โหลด
6. คู่มือการปฏิบัติงานสอบราคา คลิกดาวน์โหลด
7. การจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก คลิกดาวน์โหลด
8. การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิดดาวน์โหลด
9. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน คลิกดาวน์โหลด
10. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คลิกดาวน์โหลด
11. งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดาวน์โหลด
12. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีเชิญชวนทั่วไป คลิกดาวน์โหลด
13. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประกวดแบบ คลิกดาวน์โหลด
14. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีคัดเลือก คลิกดาวน์โหลด
15. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกดาวน์โหลด
16. การอุทธรณ์ คลิกดาวน์โหลด
17. การร้องเรียน คลิกดาวน์โหลด
เล่ม 2 การบริหารสัญญา และการบริหารพัสดุ จำนวน 14 กระบวนงาน
18. การแก้ไขสัญญาซื้อจ้างทั่วไป คลิกดาวน์โหลด
19. การแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง คลิกดาวน์โหลด
20. การขยายอายุสัญญางดหรือลดค่าปรับงานซื้อ คลิกดาวน์โหลด
21. ขั้นตอนขยายอายุสัญญางานจ้างก่อสร้าง คลิกดาวน์โหลด
22. การบอกเลิกสัญญาซื้อจ้างทั่วไป คลิกดาวน์โหลด
23. การบอกเลิกสัญญางานจ้างก่อสร้าง คลิกดาวน์โหลด
24. การลงโทษผู้ทิ้งงาน คลิกดาวน์โหลด
25. การรับพัสดุ คลิกดาวน์โหลด
26. การตรวจสอบพัสดุประจำปี คลิกดาวน์โหลด
27. การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด คลิกดาวน์โหลด
28. การจำหน่ายเป็นสูญ คลิกดาวน์โหลด
29. การจำหน่ายโดยวิธีการโอน คลิกดาวน์โหลด
30. การจำหน่ายโดยวิธีการแปรสภาพหรือทำลาย คลิกดาวน์โหลด
31. จำหน่ายด้วยวิธีแลกเเปลี่ยน คลิกดาวน์โหลด
**ทั้งนี้ คู่มือดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรับข้อเสนอแนะ**


 


                        

           

          

 

  1. ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม  ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ

Title Filter     Display # 
# Article Title Author Hits
 

พิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น

thai clock

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจเว็ปไซต์กองการพัสดุ
 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้389
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1323
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2291
mod_vvisit_counterเดือนนี้6368
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11614
mod_vvisit_counterทุก ๆ วัน283286

We have: 3 guests online
Your IP: 103.55.140.164
 , 
Today: Sep 19, 2018
กองการพัสดุ, Powered by Joomla!