Division Director

     

 

     นายศักดิ์ชัย ขำเจริญ

 ผู้อำนวยการกองการพัสดุ

Main Menu

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมทางหลวง


กองการพัสดุ, Powered by Joomla!
คำสั่งกรมทางหลวง ตาม พ.ร.บ.2560 PDF Print E-mail
ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ - คำสั่งกรมทางหลวง ตาม พ.ร.บ.2560
Written by Administrator   
Wednesday, 06 September 2017 14:04

คำสั่งกรมทางหลวง ตาม พรบ.60

Attachments:
FileDescriptionFile sizeLast Modified
Download this file (doc03087420180726154429.pdf)บ.1/111/2561 ลว. 25 กรกฎาคม 2561มอบอำนาจการอนุมัติออกประกาศโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560859 Kb7/26/2018 15:32
Download this file (115_2560.pdf)บ.1/115/2560 ลว. 29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาารพัสดุภาครัฐ พ..ศ.25604072 Kb5/7/2018 09:27
Download this file (34_2561.pdf)บ.1/34/2561 ลว.19 มีนาคม 2561มอบอำนาจการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ1287 Kb3/29/2018 10:27
Download this file (124_2560.pdf)บ.1/124/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603019 Kb1/22/2018 12:55
Download this file (141_2560.pdf)บ.1/141/2560 ลว.12 กันยายน 2560มอบอำนาจการยืมพัสดุ1855 Kb11/15/2017 08:59
Download this file (188_2560.pdf)บ.1/188/2560 ลว.25 ตุลาคม 2560การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญาจ้างก่อสร้างกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต1262 Kb11/2/2017 06:32
Download this file (184_2560.pdf)บ.1/184/2560 ลว.19 ตุลาคม 2560แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบอำนาจการมอบหมายเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม1100 Kb11/1/2017 16:43
Download this file (183_2560.pdf)บ.1/183/2560 ลว.19 ตลาคม 2560มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม1209 Kb11/1/2017 16:41
Download this file (127_2560.pdf)บ.1/127/2560 ลว.30 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานซื้อ งานจ้างทั่วไป งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างก่อสร้าง669 Kb7/18/2018 16:40
Download this file (125_2560.pdf)บ.1/125/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการลงนามประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา370 Kb11/1/2017 16:26
Download this file (170_2560 poljung.pdf)บ.1/170/2560 ลว. 3 ตุลาคม 2560การมอบอำนาจการถั่วจ่าย84 Kb11/1/2017 15:07
Download this file (169_2560 rubrongi.pdf)บ.1/169/2560 ลว.3 ตุลาคม 2560มอบอำนาจในการลงนามหนังสือรับรองผลงานของผู้รับจ้าง และผู้ขาย88 Kb11/1/2017 15:06
Download this file (154_2560 utukkapai.pdf)บ.1/154/2560 ลว. 21 กันยายน 2560มอบอำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในงานซ่อมแซมทางหลวงที่เสียหายเนื่องจากอุทกภัย4720 Kb9/27/2017 09:59
Download this file (151_2560 control.pdf)บ.1/151/2560 ลว.20 กันยายน 2560การควบคุมและการจำหน่ายพัสดุ4852 Kb9/27/2017 09:58
Download this file (149_2560 sale.pdf)บ.1/149/2560 ลว. 19 กันยายน 2560มอบอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการ122 Kb9/22/2017 10:25
Download this file (92_2560 chao.pdf)บ.1/92/2560 ลว.17 กรกฎาคม 2560แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์การคิดราคากลางค่าเช่าบริหารเครือข่ายสื่อสารข้อมูล หรือค่าเช่าวงจร กรมทางหลวง142 Kb9/22/2017 10:23
Download this file (150_2560 aon.pdf)บ.1/150/2560 ลว. 19 กันยายน 2560มอบอำนาจการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน การแปรสภาพหรือทำลาย และการจำหน่ายเป็นสูญ112 Kb9/22/2017 10:19
Download this file (143_2560 give.pdf)บ.1/143/2560 ลว.13 กันยายน 2560มอบอำนาจการรับบริจาคครุภัณฑ์และวัสดุ3823 Kb9/19/2017 13:25
Download this file (142_2560 number.pdf)บ.1/142/2560 ลว.13 กันยายน 2560การกำหนดรหัสหมายเลขครุภัณฑ์2144 Kb9/19/2017 13:24
Download this file (139_2560 kayay time.pdf)บ.1/139/2560 ลว.8 กันยายน 2560มอบอำนาจอนุมัติขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา งดหรือลดค่าปรับ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้243 Kb9/13/2017 09:09
Download this file (123_2560 passadu.pdf)บ.1/123/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และมอบอำนาจการมอบหมายเจ้าหน้าที่106 Kb9/8/2017 13:22
Download this file (122_2560 time kummakan.pdf)บ.1/122/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560การกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และการมอบอำนาจในการอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ277 Kb9/8/2017 13:21
Download this file (121_2560 a kapub.pdf)บ.1/121/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560การกำหนดอัตราค่าปรับ อัตราหลักประกันการเสนอราคา อัตราหลักประกันสัญญา และอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)156 Kb9/8/2017 13:20
Download this file (120_2560 p kapub.pdf)บ.1/120/2560 ลว. 29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจพิจารณางด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำงานตามสัญญาหรือข้อตกลงงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง113 Kb9/8/2017 13:18
Download this file (119_2560 a p sanya.pdf)บ.1/119/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในงานซื้อ/จ้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง149 Kb9/8/2017 13:16
Download this file (117_2560 p sanya.pdf)บ.1/117/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง105 Kb9/8/2017 13:15
Download this file (116_2560 a garunte.pdf)บ.1/116/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการอนุมัติ หนังสือค้ำประกันสัญญา หนังสือมอบอำนาจการับเงิน หนังสือค้ำประกัน และหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือให้ความยินยอมอื่น ๆ125 Kb9/8/2017 13:14
Download this file (118_2560 l sanya.pdf)บ.1/118/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560การมอบอำนาจการลงนามสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมซื้อหรือจ้าง และการอนุมัติหนังสือมอบอำนาจ ของคู่สัญญาในการลงนามสัญญา หรือข้อตกลง116 Kb9/8/2017 13:10
Download this file (114_2560 plan.pdf)บ.1/114/2560 ลว. 29 สิงหาคม 2560มอบอำนาจการเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี122 Kb9/8/2017 13:09
Download this file (113_2560 oil.pdf)บ.1/113/2560 ลว.29 สิงหาคม 2560การมอบอำนาจในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม1687 Kb9/8/2017 13:00
Last Updated on Monday, 23 April 2018 15:49
 

พิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่น

thai clock

ราคาน้ำมันวันนี้

ราคาทองวันนี้

แบบสำรวจความคิดเห็น

แบบสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจเว็ปไซต์กองการพัสดุ
 

Vinaora Visitors Counter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้46
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้389
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1327
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2291
mod_vvisit_counterเดือนนี้6372
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11614
mod_vvisit_counterทุก ๆ วัน283290

We have: 10 guests online
Your IP: 103.55.140.164
 , 
Today: Sep 19, 2018
กองการพัสดุ, Powered by Joomla!