ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ ระยะเวลา ชื่อตำแหน่ง
91 18/09/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
92 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ครั้งที่ 1)
93 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
94 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
95 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
96 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
97 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
98 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1)
99 31/08/2563 ถึง 30/09/2563 สรุปประจำเดือน สิงหาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค.63)
100 31/08/2563 ถึง 27/08/2565 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
101 26/08/2563 ถึง 31/12/2564 แบบคำร้องขอข้อมูลผลการสอบ
102 14/08/2563 ถึง 31/12/2563 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) (ครั้งที่ 3)
103 03/08/2563 ถึง 31/08/2563 สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 ส.ค.63)
104 25/06/2563 ถึง 30/06/2563 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย.63)
105 23/06/2563 ถึง 31/07/2563 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.