ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง 25/11/2561
2 หลักเกณฑ์และแนวทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง 27/06/2562
3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 15/05/2562
4 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 19/06/2562
5 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ 25/01/2562
6 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 07/06/2562
7 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ 14/05/2562
8 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 25/11/2561
9 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 25/11/2561
10 เอกสารสำหรับการคัดเลือกในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเลื่อน/กรณีย้ายต่างกลุ่ม) 25/11/2561
11 เอกสารสำหรับการประเมินผลงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเลื่อน/กรณีอื่นที่ต้องประเมินผลงาน) 25/11/2561
12 คำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 26/06/2562
13 การกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งข้าราชการในกรมทางหลวง 25/11/2561
14 รายงานการใช้อำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 12/03/2562
15 เอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 12/03/2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358