ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 การสำรวจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง 25/11/2561
2 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 25/11/2561
3 เอกสารสำหรับการประเมินผลงาน (กรณีเลื่อน/กรณีอื่นที่ต้องประเมินผลงาน) 25/11/2561
4 ประกาศผลการพิจารณาการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 25/11/2561
5 ฐานข้อมูลคำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 25/11/2561
6 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 25/11/2561
7 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ 25/11/2561
8 การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง 25/11/2561
9 การกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งข้าราชการในกรมทางหลวง 25/11/2561
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358