ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เนื้อหาเพจ
ค้นหา
ลำดับ ชื่อเนื้อหาเพจ วันที่แสดงผล
1 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 19/06/2562
2 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 07/06/2562
3 รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 15/05/2562
4 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ 14/05/2562
5 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งอยู่เดิมจะต้องพ้นจากราชการไปเพราะเกษียณอายุราชการ 25/01/2562
6 การสำรวจเกี่ยวกับแบบฟอร์มการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวง 25/11/2561
7 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 25/11/2561
8 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 25/11/2561
9 เอกสารสำหรับการประเมินผลงาน (กรณีเลื่อน/กรณีอื่นที่ต้องประเมินผลงาน) 25/11/2561
10 ฐานข้อมูลคำสั่งมอบอำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 25/11/2561
11 การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ 25/11/2561
12 การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมทางหลวง 25/11/2561
13 การกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งข้าราชการในกรมทางหลวง 25/11/2561
14 รายงานการใช้อำนาจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 12/03/2562
15 เอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 12/03/2562
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358