ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สื่อป้องกันและต่อต้านทุจริต
ลงวันที่ 09/04/2561

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
Infographic มาตรฐานจริยธรรม 2562 330 Download
การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร 299 Download
พัฒนาข้าราชการไทยให้พ้นคอร์รัปชัน 226 Download
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 226 Download
ผู้บังคับใช้กฎหมายกับการกระทำผิด 265 Download
ครอบครัวคือจุดเริ่มต้น 302 Download
ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 193 Download
คดีตัวอย่างการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 210 Download
คดีตัวอย่างการรับสินบนหรือรับทรัพย์สิน 200 Download
รับสินบนงานเทศกาลหนัง 138 Download
ทุจริตกรุงไทย 138 Download
ทุจริตฮั้วประมูลปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 132 Download
ที่ดินอัลไพน์ 146 Download
โปสเตอร์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 136 Download
โปสเตอร์รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 142 Download
คดีไร่ส้ม 140 Download
เงินทอนวัด 138 Download
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ 202 Download
คำอธิบายกฎหมายฮั้ว 1,654 Download
กรณีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน 188 Download
แผ่นพับหยุดคนโกงคนประเทศไทย 166 Download
ความรู้วินัยข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 149 Download
รวมพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 194 Download
แผ่นพับการ์ตูนรณงค์ป้องกันทุจริต 170 Download
ไขปม 10 คดีทุจริต ภารกิจพิชิตโกง 210 Download
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย 197 Download
15 คดีทุจริต ป.ป.ช. ต้องฟ้องเอง 88 Download
การยื่นบัญชีทรัพย์สินออนไลน์ กับ ป.ป.ช. 70 Download
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 74 Download
กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก : Anti - SLAPP Law 80 Download
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126 และมาตรา 127) พร้อมบทลงโทษ! 77 Download
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 68 Download
การดำเนินการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) 76 Download
Infographic วัฒนธรรมและค่านิยมของกรมทางหลวง 22 Download
Infographic แก้ทุจริตต้องคิดเป็น 25 Download
Case studies ช่วยชี้ประเด็นด้านจริยธรรม 27 Download
ถอดบทเรียนการส่งเสริมจริยธรรม 21 Download
ระบบคุณธรรมของข้าราการญี่ปุ่น 5 Download
จริยธรรมผู้นำ 31 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.