กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

สื่อป้องกันและต่อต้านทุจริต

ลงวันที่ 09/04/2561

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
Infographic มาตรฐานจริยธรรม 2562 485 Download
การส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร 432 Download
พัฒนาข้าราชการไทยให้พ้นคอร์รัปชัน 349 Download
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 347 Download
ผู้บังคับใช้กฎหมายกับการกระทำผิด 431 Download
ตัวอย่างรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต 382 Download
คดีตัวอย่างการทุจริตภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ท. 382 Download
คดีตัวอย่างการรับสินบนหรือรับทรัพย์สิน 305 Download
ทุจริตฮั้วประมูลปุ๋ยอินทรีย์ปลอม 200 Download
โปสเตอร์การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและส่วนรวม 198 Download
โปสเตอร์รูปแบบการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 207 Download
ซื่อสัตย์ สุจริต ตามรอยพ่อ 289 Download
คำอธิบายกฎหมายฮั้ว 14,270 Download
กรณีทุจริตโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน 336 Download
แผ่นพับหยุดคนโกงคนประเทศไทย 258 Download
ความรู้วินัยข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. 234 Download
รวมพระบรมราโชวาท รัชกาลที่ 9 286 Download
แผ่นพับการ์ตูนรณงค์ป้องกันทุจริต 277 Download
ไขปม 10 คดีทุจริต ภารกิจพิชิตโกง 338 Download
กรณีตัวอย่างการกระทำความผิดทางวินัย 298 Download
15 คดีทุจริต ป.ป.ช. ต้องฟ้องเอง 197 Download
การยื่นบัญชีทรัพย์สินออนไลน์ กับ ป.ป.ช. 146 Download
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 169 Download
กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีปิดปาก : Anti - SLAPP Law 176 Download
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 126 และมาตรา 127) พร้อมบทลงโทษ! 226 Download
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 201 Download
การดำเนินการของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงาน ป.ป.ช. (Corruption Deterrence Center : CDC) 247 Download
Infographic แก้ทุจริตต้องคิดเป็น 100 Download
Case studies ช่วยชี้ประเด็นด้านจริยธรรม 114 Download
ถอดบทเรียนการส่งเสริมจริยธรรม 117 Download
ระบบคุณธรรมของข้าราชการญี่ปุ่น 89 Download
จริยธรรมผู้นำ 157 Download
คดีตัวอย่าง : ระหว่างการรับสินบนกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด 110 Download
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริตฉบับการ์ตูน ป.ป.ท. 115 Download
กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 107 Download

'