ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ลงวันที่ 09/04/2561

 

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ (1) 
คู่มือการนำยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ (2)
คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม : สำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบน เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ

ประกาศกรมทางหลวง

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
The Department of Highways Declaration on Commitment of Administration with Integrity (ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ภาษาอังกฤษ)
ประกาศกรมทางหลวง เรื่องนโยบายการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

กฎหมายและพระราชบัญญัติ

รัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550  
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2551  
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
มาตรการคุ้มครองพยาน  
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย  
แนวทางการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม : กรณีเรี่ยไร 

ระเบียบสำนักงาน ก.พ.

ระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ  
มาตรการคุ้มครองพยาน  
หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358