ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่
ลงวันที่ 08/10/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ข้าราชการพลเรือน 2,985 ดาวน์โหลด
ข้าราชการบำนาญ 932 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำ 1,015 ดาวน์โหลด
ลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน 1,107 ดาวน์โหลด
พนักงานราชการในส่วนกลาง 1,229 ดาวน์โหลด
พนักงานราชการที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค 1,425 ดาวน์โหลด
เจ้าพนักงานทางหลวง 1,203 ดาวน์โหลด

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.