ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. ....
ลงวันที่ 18/05/2563


1. วิธีการและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น
     กรมทางหลวงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในขั้นตอนการจัดทำและเสนอร่างกฎหมายโดยนำเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) พร้อมข้อมูลดังนี้
     1. บันทึกหลักการและเหตุผล
     2. ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เป็นประจำทุกปี
         พ.ศ. 2550 พ.ศ. ....
     โดยมีระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น 15 วัน ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

2. กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
     ประชาชนทั่วไปโดยมีประชาชนเข้ามาดาวโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตรืบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. .... จำนวน 37 ครั้ง ดังนี้
     2.1 บันทึกหลักการและเหตุผล จำนวน 20 ครั้ง
     2.2 ร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ เป็นประจำทุกปี
          พ.ศ. 2550 พ.ศ. .... จำนวน 15 ครั้ง

3. ประเด็นที่มีการแสดงความเห็น
     มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวน - คน
     - เห็นด้วย - คน
     - ไม่เห็นด้วย - คน

4. ข้อคัดค้านหรือความคิดเห็น
     ไม่มี

5. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจำทำร่างกฎหมาย
     เนื่องจากผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ไม่มีประชาชนแสดงความคิดเห็น กับร่างกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ. 2550 พ.ศ. .... จึงไม่มีประเด็นที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงดังกล่าว

 

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358