ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กรมทางหลวงประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา”
ลงวันที่ 23/09/2565

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่าตามที่ กรมทางหลวง ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง ครั้งที่ 4 หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” ประจำปี 2565 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน ให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายทางหลวง และเข้าใจในบทบาทภารกิจของกรมทางหลวง รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สะท้อนแนวคิดในแง่มุมของการพัฒนาทางหลวงในทุกมิติ อีกทั้ง เพื่อส่งเสริมการเดินทาง การท่องเที่ยว และการกระจายรายได้สู่ชุมชน โดยมีเงินรางวัลกว่า 230,000 บาท นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 กรมทางหลวง ได้ทำการตัดสินภาพถ่ายตามโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวง หัวข้อ “มองทางผ่านเลนส์ 361 องศา” แล้ว ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสินภาพถ่ายผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายชาติชาย  ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา  กรมทางหลวง, นายตุลย์ หิรัญญลาวัลย์  นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, นายพงษ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, นางบุรณี อดิศรพันธ์กุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีสื่อสารและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, นายชคัทพล ใจน้อม หัวหน้างานถ่ายภาพ กองวางแผนและผลิตสื่อ ฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกและตัดสินภาพที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ถูกต้องเหมาะสมตรงตามกติกา และองค์ประกอบภาพถ่ายแล้ว ซึ่งกรมทางหลวงได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทอุปกรณ์ คือ ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล และประเภทภาพถ่ายจากโดรน ตามผลการตัดสิน ดังนี้

ประเภทภาพถ่ายจากกล้องดิจิตอล

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายสุภชัย บุตรวงษ์ (ทางหลวงหมายเลข 12 สาย สมเด็จ – มุกดาหาร อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร)
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ (ทางหลวงหมายเลข 12 สาย ตาก – แม่สอด จ.ตาก)
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวีระพันธ์ ไชยคีรี (ทางหลวงหมายเลข 31 สาย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ)
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่
  1) นายวุฒิพงษ์ เจริญทรัพย์ (ทางหลวงหมายเลข 9 วงแหวนกาญจนาภิเษกตัดทางหลวงหมายเลข 34 จ.สมุทรปราการ)
  2) นายสุกฤษฎ์ หิรัญสารพงศ์ (ทางหลวงหมายเลข 35 สาย ดาวคะนอง – วังมะนาว อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
  3) นายเลอสม  ล่วงพ้น (ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ทางลอดแยกเนินสำลี อ.เมือง จ.ระยอง)
  4) นายชนินทร์  แซ่ฟุ้ง  (ทางหลวงหมายเลข 12 สาย หล่มสัก – น้ำหนาว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์)
  5) นายสัญชัย  ครองสุข (ทางหลวงหมายเลข 293 สาย สุรินทร์ – อ.ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์)

ประเภทภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน)

 1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์ (ทางหลวงหมายเลข 363 สาย ศูนย์ราชการระยอง – นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง)
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายอรรจน์ ยอมใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 4311 สาย พังงา – ทับปุด อ.เมือง จ.พังงา)
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายสุรกิจ แสวงชิต (ทางหลวงหมายเลข 35 สายธนบุรี – ปากท่อ (พระราม 2) อ.เมือง จ.สมุทรสาคร)
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

1) นายหรรษา  ตั้งมั่นภูวดล (ทางหลวงหมายเลข 1081 สาย บ่อเกลือ – สันติสุข อ.บ่อเกลือ จ.น่าน)

2) นายเสกสรรค์  วสุวัต (ทางหลวงหมายเลข 120 สาย ดอกคำใต้ – แยกเกษตรสุข อ.เมือง จ.พะเยา)

3) นายธนกฤต  สิงหกลางพล (ทางหลวงหมายเลข 9 ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี)

4) นายสุภฉัตร  วรางค์สุรัติ (ทางหลวงหมายเลข 6 สาย บางปะอิน – นครราชสีมา (ลำตะคอง) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา)

5) นายธันยพัฒน์  จงชัยยุทธ์ (ทางหลวงหมายเลข 408 สาย นครศรีธรรมราช – ด่านประกอบ อ.เมือง จ.สงขลา)

ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้ทุกท่านที่สนใจและนำเสนอผลงานของกรมทางหลวงในมุมมองต่างๆ ซึ่งจะได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมทางหลวงต่อไป


'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.