ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ลงวันที่ 29/05/2562

ด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 3) ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และได้ปรับปรุงหลักการของร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้กรมทางหลวงนำร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง


จึงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2562

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1. ร่างพระราชบัญญัติกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงและสะพาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ฉบับที่กรมทางหลวงเสนอ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง www.doh.go.th ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561) 97 ดาวน์โหลด
2. ร่างพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมการใช้ทางหลวง พ.ศ. .... 136 ดาวน์โหลด
3. ร่างพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 94 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358