ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมงานประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) การศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน
ลงวันที่ 14/08/2562

กรมทางหลวง โดยสำนักแผนงาน ได้ว่าจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิระวงศ์ , ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากศูนย์กลางกรุงเทพมหานครสู่พื้นที่ด้านเหนือ รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและร่วมบริหารจัดการโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการคมนาคมขนส่งของประชาชนต่อไป

กรมทางหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประเมินความสนใจของภาคเอกชน (Market Sounding) ที่มีศักยภาพในการดำเนินงานทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ เพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

โดยกำหนดให้มีการจัดงานประเมินความสนใจของภาค (Market Sounding) การให้เอกชนร่วมลงทุน โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ส่วนต่อขยายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน ในวันจันทร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล และสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาวจินตนา นนทะภา หมายเลยโทรศัพท์ ๐ - ๒๓๗๕ - ๕๔๒๖ หรือ ๐๙ - ๖๘๓๗ - ๕๐๙๓

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทางหลวง 90 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358