ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์
ลงวันที่ 10/01/2563

ร่างกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบในหลักการของรำงกฎหมายสำคับรองจำนวน 8 ฉปับ สามารถดูได้ที่นี่

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358