ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. ....
ลงวันที่ 19/03/2563

กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. .... โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563

สามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1. บันทึกหลักการและเหตุผล 26 ดาวน์โหลด
2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าใช้เขตทางหลวง พ.ศ. .... 23 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358