ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะทางในความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 22/04/2564

สรุปรายละเอียดลักษณะผิวทาง ประจำปีงบประมาณ 2563

ภาค บำรุงทาง (กม.) ทางก่อสร้าง
 (กม.)
รวมระยะ
ทางทั้งสิ้น (กม.)
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ระยะทาง
จริง
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ระยะทาง
จริง
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ระยะทาง
จริง
คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง รวม
เหนือ 1,194.075 18,458.756 42.448 19,695.279 15,568.993 259.766 223.909 19,955.045 15,792.902
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
859.534 19,854.365 - 20,713.899 14,868.928 254.168 214.384 21,217.438 15,299.026
กลาง 3,777.965 14,782.764 4.625 18,565.354 10,594.495 357.462 307.659 19,208.719 10,995.969
ใต้ 567.709 13,511.991 - 14,079.700 9,678.640 435.757 367.524 14,338.709 9,913.067
รวม 6,399.283 66,607.876 47.073 73,054.232 50,711.056 1,307.153 1,113.476 74,719.911 52,000.964


สถานะข้อมูล 30 กันยายน 2563 
 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358