ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ระยะทางในความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 25/12/2563

ตารางรายละเอียดลักษณะผิวทาง

ภาค บำรุงทาง (กม.) ทางก่อสร้าง
และทางรักษา
สภาพ (กม.)
รวมระยะ
ทางทั้งสิ้น (กม.)
ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร ระยะทาง
จริง
คอนกรีต ลาดยาง ลูกรัง รวม
เหนือ 1,194.497 18,489.990 44.820 19,729.307 15,675.307 117.775 15,792.902
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ
869.660 19,876.833 - 20,746.493 20,746.493 358.804 15,268.748
กลาง 3,773.619 14,742.179 4.625 18,520.423 18,520.423 351.103 10,986.742
ใต้ 502.993 13,630.229 - 14,133.222 14,133.222 150.338 9,901.669
รวม 6,340.769 66,739.230 49.445 73,129.444 73,129.444 978.020 51,950.061


สถานะข้อมูล 30 กันยายน 2562 
 
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358