ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด 262 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2565 382 Download
เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2565 289 Download
การประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 355 Download
ประกาศการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม 293 Download
อธิบดีกรมทางหลวง ให้โอวาทการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรงานไฟฟ้า กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 215 Download
อธิบดีกรมทางหลวง ให้โอวาทการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหมวดทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 2” 235 Download
อธิบดีกรมทางหลวง ให้โอวาทการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกรมทางหลวงระดับกลาง รุ่นที่ 21” 229 Download
อธิบดีกรมทางหลวงเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 249 Download
การเสวนา เรื่อง "หลักธรรมนำใจ คุณธรรมนำทางสู่การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน" ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2564 240 Download
ประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดีกรมทางหลวงในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 181 Download
กิจกรรมร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในส่วนกลาง 218 Download
กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยของกรมทางหลวง 160 Download
ข้อมูลผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 156 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.