กรมทางหลวง
DEPARTMENT OF HIGHWAYS
ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
1. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด 398 Download
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2565 535 Download
3. ประกาศการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม 448 Download
4. ประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดีกรมทางหลวงในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 377 Download
5. กิจกรรมร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในส่วนกลาง 333 Download
6. กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยของกรมทางหลวง 255 Download
7. ข้อมูลผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 370 Download
8. การให้โอวาทและประกาศเจตนารมณ์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)" ในงานพิธีมอบรางวัลข้าราชการดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 97 Download
9. เกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรมของกรมทางหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "ระดับคุณธรรมต้นแบบ" 90 Download

'