ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร
ลงวันที่ 30/04/2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด 221 Download
หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2564 192 Download
เอกสารประกอบการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมทางหลวง ปี 2564 179 Download
การประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 314 Download
ประกาศการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและข้อพึงปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรม 235 Download
อธิบดีกรมทางหลวง ให้โอวาทการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรงานไฟฟ้า กรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 177 Download
อธิบดีกรมทางหลวง ให้โอวาทการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหมวดทางหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 2” 199 Download
อธิบดีกรมทางหลวง ให้โอวาทการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารกรมทางหลวงระดับกลาง รุ่นที่ 21” 193 Download
อธิบดีกรมทางหลวงเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ของกรมทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 195 Download
การเสวนา เรื่อง "หลักธรรมนำใจ คุณธรรมนำทางสู่การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประชาชน" ด้วยวิธีออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2564 200 Download
ประกาศเจตนารมณ์ของอธิบดีกรมทางหลวงในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม 139 Download
กิจกรรมร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมของหน่วยงานในส่วนกลาง 169 Download
กิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยของกรมทางหลวง 123 Download
ข้อมูลผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง 112 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.