ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เอกสารเผยแพร่/แบบฟอร์ม
ลงวันที่ 13/05/2564

    bit.ly/3xmniWE

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งข้าราชการในกรมทางหลวง ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 491 Download
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง การกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษและพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557 297 Download
แบบรายงานข้อมูลผู้เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมทางหลวง 152 Download
คำสั่ง การกำหนดอักษรย่อและชื่อภาษาอังกฤษของส่วนราชการ หน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และรายชื่อตำแหน่งตามสายงานในกรมทางหลวง ณ 9 ธันวาคม 2565 71 Download
แบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 311 Download
แบบข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (ข้าราชการ) 374 Download
แบบข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 (ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ) 427 Download

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.