ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ
ลงวันที่ 25/11/2561

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและ ระดับชำนาญการพิเศษ

(ตามนัยหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548)

ประกาศ อ.ก.พ. กรมทางหลวง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลและผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 19 มีนาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- เอกสารประกอบการคัดเลือก แบบที่ ๑ (กรณีเลื่อน)
ระดับชำนาญการ                   ไฟล์ที่ 1        ไฟล์ที่ 2        ไฟล์ที่ 3        ไฟล์ที่ 4        ไฟล์ที่ 5
ระดับชำนาญการพิเศษ             ไฟล์ที่ 1        ไฟล์ที่ 2        ไฟล์ที่ 3        ไฟล์ที่ 4        ไฟล์ที่ 5
 
- เอกสารประกอบการคัดเลือก แบบที่ ๒ (กรณีย้ายต่างกลุ่ม โอน หรือบรรจุกลับ)
  ไฟล์ที่ 1        ไฟล์ที่ 2        ไฟล์ที่ 3        ไฟล์ที่ 4        ไฟล์ที่ 5 (อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)
 
เอกสารประกอบการประเมินผลงาน  
ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ
- ผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
(ตามประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561)
บันทึกแจ้งเวียนประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
บันทึกแจ้งเวียนประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขอแก้ไขข้อความในประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

 

 

ตำแหน่งที่คัดเลือก

ผลการพิจารณาคัดเลือก

ผู้ที่ได้รับคัดเลือก

ไฟล์ข้อมูลเผยแพร่

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  

ตำแหน่งเลขที่ 1715

โครงการก่อสร้างทาง

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่

สำนักก่อสร้างทางที่ 1

นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1800

สังกัดกลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการขนาดใหญ่

สำนักก่อสร้างที่ 1

 

ตำแหน่งเลขที่ 1198

โครงการก่อสร้างทาง

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายสุทธิชัย แจงเชื้อ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5336

สังกัดส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทางหลวงที่ 11
 

ตำแหน่งเลขที่ 1200

โครงการก่อสร้างทาง

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายสุรสิทธิ์ บัวบาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 916

สังกัดส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง

สำนักงานทางหลวงที่ 4
 

ตำแหน่งเลขที่ 1213

โครงการก่อสร้างทาง

กลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายธนพล วิโรจน์จรัส

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1213

สังกัดกลุ่มงานก่อสร้างและบูรณะทางโครงการพิเศษและงานเร่งด่วนฉุกเฉิน

สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

ตำแหน่งเลขที่ 1017

โครงการก่อสร้างทาง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง

ศูนย์สร้างทางลำปาง

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายชาญสิกขา สวนใจ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1026

สังกัดฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง ศูนย์สร้างทางลำปาง

สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

ตำแหน่งเลขที่ 1019

โครงการก่อสร้างทาง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง

ศูนย์สร้างทางลำปาง

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายชาคร อินดาวงศ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1024

สังกัดฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง ศูนย์สร้างทางลำปาง

สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

ตำแหน่งเลขที่ 1063

ฝ่ายแผนงาน

ศูนย์สร้างทางลำปาง

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายสวัสดิ์ ปิงฟอง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1064

สังกัดฝ่ายแผนงาน ศูนย์สร้างทางลำปาง

สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

ตำแหน่งเลขที่ 1152

ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายชิษณุพงศ์ เกตุแก้ว

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1153

สังกัดฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

ตำแหน่งเลขที่ 1997

โครงการก่อสร้างทาง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง

ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายรัฐธิศักดิ์ หล้าจำปา

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 885

สังกัดส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทางหลวงที่ 4
 

ตำแหน่งเลขที่ 2177

โครงการก่อสร้างทาง ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง

ศูนย์สร้างทางสงขลา

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายวรากร ไชยสวัสดิ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2199

สังกัดฝ่ายแผนงาน ศูนย์สร้างทางสงขลา

สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 

ตำแหน่งเลขที่ 2202

ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

ศูนย์สร้างทางสงขลา

สำนักก่อสร้างทางที่ 2

นายโอภาส สมใจนึก

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7023

สังกัดส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

สำนักงานทางหลวงที่ 18
 

ตำแหน่งเลขที่ 2223

กลุ่มงานมาตรฐานและวิศวกรรมสะพาน

สำนักก่อสร้างสะพาน

นายเจษฎา พยงค์ศรี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3215

สังกัดกลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา

สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 2330

โครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

สำนักก่อสร้างสะพาน

นายรัฐเขต รุ่งสว่าง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2339

สังกัดโครงการก่อสร้างและบูรณะสะพาน

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร)

สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 1698

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)

สำนักก่อสร้างสะพาน

นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3534

สังกัดกลุ่มงานก่อสร้างสะพานจ้างเหมา

สำนักก่อสร้างสะพาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 880

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทางหลวงที่ 4

นายนเรศ อินประสิทธิ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 958

สังกัดส่วนแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 4

 

ตำแหน่งเลขที่ 3795

ส่วนแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 5

นายเสกสรร ครุฑบึงพร้าว

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3796

สังกัดส่วนแผนงาน

สำนักงานทางหลวงที่ 5

 

ตำแหน่งเลขที่ 3805

ส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทางหลวงที่ 5

นายธีรวัฒน์ พีระพัฒนพงษ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 4108

สังกัดส่วนสำรวจและออกแบบ

สำนักงานทางหลวงที่ 7

 

ตำแหน่งเลขที่ 5339

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

สำนักงานทางหลวงที่ 11

นายสุปรีชา ฟุ้งกีรติ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5924

สังกัดส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

สำนักงานทางหลวงที่ 13

 

ตำแหน่งเลขที่ 7360

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง

สำนักบริหารบำรุงทาง

 

นางสาวรัตนาวดี ภู่ขำ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7328

สังกัดกลุ่มบริหารการดำเนินงาน

สำนักบริหารบำรุงทาง
 

ตำแหน่งเลขที่ 7810

กลุ่มงานวางแผน

สำนักแผนงาน

นายอาทิตย์ สืบศิริวิริยะกุล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7822

สังกัดกลุ่มงานวางแผน

สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 7812

ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม กลุ่มงานวางแผน

สำนักแผนงาน

 

นายกรีธา เดชพิณ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7824

สังกัดกลุ่มงานวางแผน

สำนักแผนงาน
 

ตำแหน่งเลขที่ 7814

ทีมวางแผนด้านวิศวกรรม กลุ่มงานวางแผน

สำนักแผนงาน

นายสุรชัย อัมภวาสุวรรณ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7817

สังกัดกลุ่มงานวางแผน

สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 7867

กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน

สำนักแผนงาน

นายภุชพงศ์ คำวะเนตร

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7875

สังกัดกลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน

สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 7869

ทีมวางแผนดำเนินงาน กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน

สำนักแผนงาน

นายโสภณ วีระวัฒนยิ่งยง

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7847

สังกัดกลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน

สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 7880

กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม

สำนักแผนงาน

นายปรีชาพร สุวัฒโนดม

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7886

สังกัดกลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม

สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 7883

กลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม

สำนักแผนงาน

นายอภิชัย อิสริยานุกูล

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7884

สังกัดกลุ่มงานประเมินผลด้านวิศวกรรม

สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 7651

ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอลฟัสท์

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นายอเนก สัมภวมาน

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7465

สังกัดกลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

ตำแหน่งเลขที่ 7652

ทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุผสมแอสฟัลท์

ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอลฟัสท์

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นายสุรชัย จันทร์ขาว

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7652

สังกัดส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอลฟัลท์

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

ตำแหน่งเลขที่ 7709

ฝ่ายวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพดิน

ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิศวกรรม

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นายพงศา ไวยากรณ์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7452

สังกัดทีมตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง

กลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

 

ตำแหน่งเลขที่ 7788

ฝ่ายมาตรฐาน

ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นายฉัตรชัย จันทร

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7449

สังกัดกลุ่มงานตรวจสอบและแนะนำวัสดุสร้างทาง

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

ตำแหน่งเลขที่ 7793

ฝ่ายข้อกำหนดและวิธีการทดลอง

ส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นายชัยรัตน์ ศุภชวโรจน์

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7793

สังกัดส่วนมาตรฐานและข้อกำหนด

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

ตำแหน่งเลขที่ 1703

กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย

สำนักอำนวยความปลอดภัย

นายช่อฉัตร ชุมศรี

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 8216

สังกัดกลุ่มศึกษาวางแผน

สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

ตำแหน่งเลขที่ 8214

กลุ่มศึกษาวางแผน

สำนักอำนวยความปลอดภัย

นายสมโภช โอทาคะ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 8207

สังกัดกลุ่มสำรวจข้อมูลการจราจรและขนส่ง

สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

ตำแหน่งเลขที่ 8235

กลุ่มงานมาตรฐานอำนวยความปลอดภัย

สำนักอำนวยความปลอดภัย

นายอภิวรรธน์ โชติสังกาศ

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 8217

สังกัดกลุ่มศึกษาวางแผน

สำนักอำนวยความปลอดภัย

 

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 7798

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

สำนักแผนงาน

นางวรนันท์ กลัดภู่

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7798

สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 1569

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

สำนักงานทางหลวงที่ 8

นางศิวาพร คำภูแสน

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 1569

สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานทางหลวงที่ 8

 

ตำแหน่งเลขที่ 7900

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

นางสาวศุทรา ละม่อม

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7900

สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักวิจัยและพัฒนางานทาง

 

ตำแหน่งเลขที่ 867

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

สำนักงานทางหลวงที่ 4

นางอัมลาน ขำมี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 867

สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานทางหลวงที่ 4

 

ตำแหน่งเลขที่ 7949

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

สำนักบริหารบำรุงทาง

นายจุมพล บำรุงพันธ์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7356

สังกัดศูนย์บริหารงานอุบัติภัย

สำนักบริหารบำรุงทาง

 

ตำแหน่งเลขที่ 5608

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

สำนักงานทางหลวงที่ 12

นางสาวศศิวรรณ ทองผ่อง

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 5695

สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1

 

ตำแหน่งเลขที่ 4385

(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

สำนักงานทางหลวงที่ 6

นางพิมพ์ใจ ฉิมพาลี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 3755

สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู

 

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 251

กลุ่มพัฒนาระบบงาน

กองการเจ้าหน้าที่

นางสาววัลลภา พานิชย์

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 284

สังกัดฝ่ายวางแผนกำลังคน

กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งเลขที่ 276

กลุ่มงานส่งเสริมจริยธรรม

กองการเจ้าหน้าที่

นายพงษ์ศักดิ์ อินบุญส่ง

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 288

สังกัดฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ

กองการเจ้าหน้าที่

 

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 565

กลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุชาติ กล่ำพิมาย

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 569

สังกัดกลุ่มบริหารจัดการคลังข้อมูล

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตำแหน่งเลขที่ 579

กลุ่มบริการสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวศศิชา โกยวิวัฒน์ตระกูล

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 539

สังกัดกลุ่มบริหารจัดการระบบความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 122

กลุ่มพัฒนาระบบการคลัง

กองการเงินและบัญชี

นางอรัญญา พุ่มชื่น

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 129

สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบการคลัง

กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งเลขที่ 224

ฝ่ายงบประมาณ

กองการเงินและบัญชี

นางรวีวรรณ ไฝจันทร์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 227

สังกัดฝ่ายงบประมาณ

กองการเงินและบัญชี

 

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 2642

กลุ่มจัดหาที่ดิน

สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นางเนื้อน้อง เจริญทรง

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2651

สังกัดกลุ่มจัดหาที่ดิน

สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งเลขที่ 2643

กลุ่มจัดหาที่ดิน

สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

นายสมพร บัวศรี

ตำแหน่งนักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 2662

สังกัดกลุ่มจัดหาที่ดิน

สำนักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 350

ฝ่ายจัดหา 1

กองการพัสดุ

นางสาวจินตนา รุ่มโรย

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 350

สังกัดฝ่ายจัดหา 1

กองการพัสดุ

 

ตำแหน่งเลขที่ 349

ฝ่ายจัดหา 2

กองการพัสดุ

นางสาวพนาพร คำเสมอ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 349

สังกัดฝ่ายจัดหา 2

กองการพัสดุ

 

ตำแหน่งเลขที่ 339

ฝ่ายบัญชีพัสดุ

กองการพัสดุ

นางอังคนา แย้มคลี่

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 339

สังกัดฝ่ายบัญชีพัสดุ

กองการพัสดุ

 

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 7758

ส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์

ฝ่ายวิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์ปิโตรเลี่ยม

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ

นางวรมนัส ศุภวิเศษ

ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7758

สังกัดส่วนวิเคราะห์วัสดุทางวิทยาศาสตร์

สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ
 

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 1193

สำนักกฎหมาย

นายสิน สุนพงษ์ศรี

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 431

สังกัดกลุ่มคดี

สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งเลขที่ 424

กลุ่มคดี

สำนักกฎหมาย

นายฤทธี สิทธิ

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 427

สังกัดกลุ่มคดี

สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งเลขที่ 1199

กลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน

สำนักกฎหมาย

นายสุขสวัสดิ์ พุทธศรี

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 438

สังกัดกลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน

สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งเลขที่ 1699

กลุ่มสืบหลักทรัพย์และบังคับคดี

สำนักกฎหมาย

นายผลาวุฒิ ชินวดี

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 439

สังกัดกลุ่มหลักทรัพย์และบังคับคดี

สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งเลขที่ 1762

กลุ่มนิติกรรมและกฎหมายทั่วไป

สำนักกฎหมาย

นายสมพงษ์ เงินทองดี

ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 440

สังกัดกลุ่มกฎหมายเวนคืนที่ดิน

สำนักกฎหมาย

 

ตำแหน่งภูมิสถาปนิกชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 8172

ส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

สำนักสำรวจและออกแบบ

นายชัชชัย อัครศรีวร

ตำแหน่งภูมิสถาปนิกชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 8174

สังกัดส่วนสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม

สำนักสำรวจและออกแบบ

 

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งเลขที่ 7889

กลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ

สำนักแผนงาน

นายประพันธ์ศักดิ์ แสงอรุณจรัส

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7891

สังกัดกลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ

สำนักแผนงาน

 

ตำแหน่งเลขที่ 7876

กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน

ทีมวิเคราะห์งบประมาณ

สำนักแผนงาน

นางสาวภิญญาพัชญ์ สีหะวงษ์

ตำแหน่งเศรษฐกรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 7895

สังกัดกลุ่มงานประเมินผลด้านเศรษฐกิจ

สำนักแผนงาน
 

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358