ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ
ลงวันที่ 14/05/2562

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายจิตพัทธ์ เปี่ยมระลึก
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 636
กลุ่มมาตรฐานผู้รับจ้าง
สำนักมาตรฐานและประเมินผล
 

 

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายฐิติพงศ์ จิระเจริญวงศ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2868
ฝ่ายออกแบบ ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 1
 
2 นายสวัสดิ์ รุ่งสุวรรณ์สกุล
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2867
ฝ่ายออกแบบ ส่วนสำรวจและออกแบบ
สำนักงานทางหลวงที่ 1
 

ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

ประกาศกรมทางหลวง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ตำแหน่งที่คัดเลือก ชื่อและเค้าโครงเรื่องย่อของผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
(ไฟล์เอกสาร PDF)
1 นายสราญฤกษ์ มีมูซอ
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 8080
กลุ่มงานออกแบบทาง
สำนักสำรวจและออกแบบ
 
2 นางสาวศุวภัทร เครือสอน
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 2001
โครงการก่อสร้างทาง
ฝ่ายควบคุมงานก่อสร้างทาง
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
สำนักก่อสร้างทางที่ 2
 
3 นางสาวจุฬารัตน์ สุราวุธ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 577
กลุ่มนโยบายและบริหารสารสนเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358