ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
ลงวันที่ 09/04/2561

สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ฝ่ายบริหารข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมทางหลวง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2560)

บันทึกเสนอผู้บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

 

 

 

'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358