ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ลงวันที่ 10/04/2561

 คู่มือ "การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง"

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

การดำเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

องค์กรคุ้มครองจริยธรรม

จริยธรรมข้าราชการพลเรือน 10 ประการ

ผลประโยชน์ทับซ้อน

การเรี่ยไร

การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

บทลงโทษ

กรณีตัวอย่าง

การดำเนินการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

 

 

 สื่อวิดิทัศน์ละครสั้น เรื่อง กรณีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

 

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

เรื่อง กล้าแย้งในเรื่องที่ไม่ถูกต้อง    เรื่อง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
เรื่อง การใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวโดยมิชอบ   เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลประชาชน
เรื่อง ความเป็นธรรมในการให้บริการ   เรื่อง การคัดลอกผลงานทางวิชาการ

เรื่อง ของขวัญปีใหม่

  เรื่อง การละเมิดหลักศีลธรรม

 

 
สรุปการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555                                                                        

สรุปการอบรมสัมมนา 
เกี่ยวกับส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

                                                     

 

   หน้าปก                                                              

ประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. เรื่อง"การปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์และคำวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ของ  ก.พ.ค. .."  (25-26 ก.ค. 54)   

   สารบัญ  

   ความรู้เบื้องต้น   

 

   หน้าที่ 1 - 88  

ประชุมชี้แจงเพื่อเผยแพร่คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ส่วนราชการและจังหวัด โดยสำนักงาน ก.พ. (1 ส.ค.54)

   หน้าที่ 89 - 103

   หน้าที่ 104 - 111  

อบรม เรื่อง "คุณธรรม จริยธรรม สำหรับการบริหารยุคใหม่" โดยสำนักงาน ก.พ. (30 ก.ย. 54)

   หน้าที่ 112 - 123 

   หน้าที่ 124 - 125  

เสวนาวิชาการ เรื่อง "ก้าวข้ามวิกฤต : สู่ความมั่นคงยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน"  โดยคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา (27 ก.พ. 55)

   หน้าที่ 126 - 184 

   หน้าที่ 185 - 233 

   หน้าที่ 234 - 255  

บรรยาย เรื่อง "การบริหารงานเพื่อลดความเสี่ยงและความขัดแย้งเชิงจริยธรรม" โดยกองฝึกอบรม กรมทางหลวง (9 มี.ค. 55)

   หน้าที่ 256 - 260

   ภาคผนวก 

โครงการ ก.พ.ค. สัญจรพบข้าราชการส่วนกลาง เรื่อง ก.พ.ค. กับการพิทักษ์  ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือน (27 เม.ย. 55)

  

สื่อวีดีโอส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

 

รายละเอียด

ดาวน์โหลด

ไม่ใช้ของหลวงเพื่อส่วนตัว   อย่าใช้สมบัติชาติสร้างชื่อเสียง
ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย   ศักดิ์ศรีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ไม่รับของขวัญ   เบิกเงินเท็จ

 

 

 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน_ภาษาอังกฤษ 83 ดาวน์โหลด
'
 
Copyright © 2017 Department of Highway. All Right Reserved.
Total Visitor: 88,404          Today's Visitor: 358